COVID-19: Mænds sundhed og risikoadfærd

Danske og internationale undersøgelser peger på, at unge mænd oftere forlader et hjem, der burde være i karantæne. De er mindre tilbøjelige til at bære mundbind, og de går i højere grad til sammenkomster/fester med flere deltagere end anbefalet af myndighederne end kvinder gør. Danske tal peger på, at mænd generelt har større smittehyppighed end kvinder. Dermed er mænd større smittespredere og bliver selv hyppigere syge med COVID-19.

COVID-19: Socialt udsatte

Denne projektcase sætter fokus på, hvordan corona har ramt socialt udsatte, og hvad det kræver af nye innovative løsninger. For kan du holde afstand, når du er på stoffer? Hvordan giver du et prøvesvar til en hjemløs? Og kan du få vaccinen uden et cpr-nummer?

COVID-19: Behandling, rettigheder og omsorg på det psykiatriske område

Under corona-krisen er der opstået flere udfordringer i forbindelse med behandlingen af borgere og patienter i psykiatrien:
Det har været vanskeligt at følge retningslinjerne ang. udgang for indlagte borgere på psykiatriske afsnit, både fordi deres mentale velvære har været afhængigt af mulighed for udgang.

Antidot som praktisk gadelivstilbehør

Modgift mod overdoser narkotika fåes som næsespray, som udleveres forebyggende til rusmisbrugere. Kan den blive smartere, så den kommer med i hverdagen?

Digitalisering i sundhedsektoren

Hvordan sikres en helhedsorienteret tilgang til digitalisering af sundhedssektoren hvor alle går samme vej fra det strategiske administrative til det udførende praksis?

Hygiejne i forbindelse med patienter i isolation

Hvordan kan sygeplejerskerne tage blodprøver og lignende på isolerede patienter, uden at risikere at sprede bakterier, som udgør en smittefare for øvrige patienter på afdelingen?

Paracetamol (PMC) overdose

Studerende på kurset Contemporary Social Pharmacy arbejdede med en udfordring stillet af læge Vibeke Brix Christensen omhandlende paracetemol-forgiftning blandt unge.

Sensorprojekt

I dette kursus blev der taget udgangspunkt i eksisterende forskningsdata på sensorområdet til at forstå brugerbehov, konkurrenter og eksisterende produkter i en udviklingsarena. Casen bestod af data fra et Horizon 2020 EU-projekt og data leveret fra et sensorudredningsprojekt fra Københavns Kommune.

Borgerinddragelse og kommunikation

Hvilke udfordringer i det interprofessionelle samarbejde giver det at dokumentere/arbejde i sundhedsplat-formen, i forhold til medinddragelse af Henning, og hvilke udfordringer kan det give at patienten viser meget lidt interesse i at blive inddraget i forhold til recovery.

Patientoplevelsen af ”Ventet og Velkommen”

Hvordan opnår vi i Stråleterapien, at den enkelte patient oplever et gennemtænkt og trygt forløb - herunder også i overgangene til de aftaler patienten har i andre steder på hospitalet? Hvilke udfordringer og særlige opmærksomheder kræver giver det af det interprofessionelle samarbejde, at få patienten til gennem hele forløbet at føle sig ventet, velkommen og godt behandlet.

Tilhørsforhold og sammenhæng for onkologiske patienter

For personalet kan det ligeledes nogle gange være noget forvirrende at finde ud af, hvor patienten hører til i de forskellige behandlings- og sygdomsfaser. Hvem skal være patientens kontaktlæge med det overordnede ansvar og overblik for forløbet? Vil det gavne med en forløbskoordinator på tværs af hospitaler/afdelinger? Hvordan kan vi på tværs af hospitaler/afdelinger sikre os, at patienten får den samme information?

Exploring Rhetorics of RQI Responder

En gruppe studerende fra kurset Retorikfaglig rådgivning og innovation på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF), arbejdede i to måneder på at analysere kommunikations- og læringsmateriale omhandlende brugen af en simulationsdukke.

System til nedkøling af kirurg

På Rygkirurgisk afdeling på Glostrup Hospital, anvendes der røntgen gennemlysning når der opereres skruer ind i patienters rygge. Der laves omkring 4-5 operationer hver dag og disse operationer varer 2-6 timer.

Design a system to predict emergency room waiting time

How do you design a system that accurate predict emergency room (ED) waiting time in a crowed environment and displays it in an easy understandable way for patients or the accompanying persons?

Young people with chronic illness

Studerende ved kurset CSP undersøgte og analyserede muligheder for at støtte og forbedre kronisk syge unges behandlingsadhærens (at passe behandlingen) og samtidigt støtte deres identitetsdannelse, ungdomsliv og voksende selvstændighed.

Feeding bots

Studerende på sommerskolen Rethinking Healthcare undersøgte og analyserede årsagen til at indkøbte spiserobotter ikke blev brugt i den udstrækning, man havde forestillet sig, da man indkøbte dem. De studerende var på feltarbejde, interviewede personale, afprøvede spiserobottens funktioner og analyserede forskellige aspekter ved brugen af robotten.

Innovation i tandplejen

Når ældre kommer på plejehjem er det en stor udfordring at passe godt på deres tænder. På et 4-dags kursus på SKT arbejdede de studerende med denne udfordring stillet af Omsorgstandplejen i Københavns Kommune.

Dørsøgende adfærd

KP og Københavns Kommune har på et tværfagligt kursus samarbejdet om udfordringen med, at borgere med dørsøgende adfærd kan havne i farefulde situationer. Dette er både en udfordring for borgeren selv, pårørende og kommunale medarbejdere, der skal håndtere opståede farefulde situationer, herunder utrygheden ved, hvorvidt en farefuld situation er under opsejling.

Sund idé: Bedre velfærd og livskvalitet for patienter og borgere

Udfordringen stillet af Københavns Kommune: Faldforebyggelse. Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces, hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Udfordringerne fra hospital eller kommune løses i tværfaglige teams bestående af studerende fra Københavns Professionshøjskole.