Projektcases til Samarbejdet i sundhedssektoren

En projektcase er en fremstilling af et problemfelt fra sundhedssektoren, som studerende inviteres til at arbejde med og udvikle løsninger til. Formålet med en projektcase er, at studerende selv kan vælge den vinkel på det problemfelt, der beskrives i projektcasen. Bag en projektcase står der fagpersoner fra sundhedssektoren, som i samarbejde med studerende gerne vil udvikle fremtidens sundhedssektor. Nedenfor kan du se de projektcases, som er i spil i efterårssemesteret 2021 og forårssemestret 2022.

Vedligehold og implementering af uddannelse i overdosisforebyggelse og behandling

I 2020-2021 har Red Liv fået til opgave af Sundhedsministeriet at gennemføre en national implementering af naloxonprogrammer. Midtvejs 2021 har Red Liv allerede opfyldt opgaven, som lød på at holde 50 kurser og uddanne 324 naloxontrænere på landsplan - målet er nået, men der er behov for et koncept for vedligehold.

Diagnose og behandling for kroniske lungelidelser til borgere i hjemløshed

SundhedsTeam har ud over leverance af almenmedicinske ydelser til særligt socialt udsatte og hjemløse i Københavns Kommune også en selvdefineret forpligtelse til at følge den generelle sundhedstilstand på hjemløseområdet.

National implementering af model for naloxonprogrammer

Red Liv søger idéer til en kommunikationsplatform, hvor alle 324 trænere nemt kan sparre og erfaringsudveksle med hinanden samtidig med, at der skal være mulighed for, at de interkommunale netværker har et forum, hvor de kun kommunikerer med hinanden og ikke resten af gruppen.

Sygeplejerskers valg af det første job

Hvert år er over 500 sygeplejerskestuderende i klinik i Københavns Kommune som led i deres uddannelse. Der er behov for, at flere af dem efterfølgende vælger at søge job i ældreplejen i København.
Vi nysgerrige på, hvad der bestemmer de nyuddannede sygeplejerskers valg af deres første job og hvad der skal til for, at klinikforløb i Københavns kommune giver flere studerende lyst til efterfølgende at blive ansat her i deres første job.

Regional gen-anvendelsescentral i Region Sjælland

Udfordringen er at forsendelsesmaterialer og andre genanvendelige materiale ikke bliver genanvendt på en optimal måde. Med dette projekt ønskes at oprette en regional central, så genanvendelsen systematiseres og unødige indkøb undgå

Beklædning til klinisk personale der er mere elastisk, knap så gennemsigtigt

I løbet af en dag, går, bevæger, løber og springer hospitalspersonalet rundt - står tit i upraktiske stillinger, og skal samtidig tænke på om bukserne skiller, barmen falder ud, tøjet er for stramt eller løst til egentlig at kunne udføre sit arbejde.

Beklædning til patienter med fokus på behag, værdighed og praksis

Vi mangler ofte tøj til vores patienter, der er praktisk og samtidig klæder patienten anstændigt og er behageligt - og ikke giver risiko for tryk, når de sidder og ligger.
Vores patienter er tilkoblet mange ledninger og slanger og det skal der tages højde for når man i iklæder en patient.

Fokus på styrkelse af det sammenhængende patientforløb – tværprofessionelt og tværsektorielt

Patienterne, der indlægges på sengeafsnittet, kræver ofte kompleks pleje- og behandling, der involverer et tværprofessionelt samarbejde (sygeplejerske, sosu-assistent, læge og evt. ergoterapeut, fysioterapeut, diætist mm.) omkring patienten.
• Hvordan kan man skabe visuelle og/eller fysiske værktøjer, der fordrer og motiverer til øget tværprofessionelt samarbejde til gavn for patienten?
• Hvordan får vi et bedre sammenhængende forløb for den komplekse patient, hvor alle de involverede specialer og faggrupper spiller bedst muligt sammen?

Nyt Hospital Bispebjerg: 3 problemstillinger

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg består af flere forskellige delprojekter – både nybyggerier og renoveringsprojekter. Byggeriet blev skudt i gang i efteråret 2014, og  de enkelte delprojekter bliver bygget og løbende taget i brug frem mod 2025, hvor Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg rejser en række nye problemstillinger.

Patientterminaler som redskab til inddragelse af patienten

Patientterminaler er en tablet, som hospitalet kan stille til rådighed for patienten under indlæggelse. Hvorledes kan en patientterminal tænkes ind i dokumentationen på stuen som et aktivt medie, både for patienten og for personalet, således at patienten er inddraget i kliniske beslutning?

Patientterminaler, hvordan kan de aktivt inddrages i det kliniske arbejde på hospitalet?

Patientterminaler er en tablet, som hospitalet kan stille til rådighed for patienten under indlæggelse. Hvorledes vil en patientterminal kunne inddrages i det kliniske arbejde med patienten?

AI til udeblivelser

Et projekt på Bispebjerg har fundet, at kunstig intelligens (AI) og data fra sundhedsplatformen kan bruges til at forudsige patientudeblivelser med 80 % nøjagtighed. Der er implementeret en rapport i Sundhedsplatformen, hvor udvalgte afdelinger nu kan få indblik i hvilke patienter der fremadrettet er i risiko for at udeblive.

Ankomst til Hjerteafdelingens sengeafsnit

Det er en målsætning i RegionH, at patienter og pårørende føles sig "ventet og velkommen". Starten på et patientforløb er vigtig for helhedsoplevelsen og det kliniske personale har brug for smarte/simple administrative arbejdsgange, så de kan bruge mest mulig tid til det kliniske arbejde.

Fremtidens ambulancetjeneste

Forslag til Akutberedskabet kan indeholde alle relevante perspektiver ift. fremtidens ambulancetjeneste – fx et styrket samarbejde med de pårørende, som ambulancepersonalet møder på opgaverne, et styrket samarbejde med akutmodtagelser og akutklinikker på regionens hospitaler, en styrket tryghed og service for borgerne samt anvendelse at nye teknologiske løsninger.

Fremtidens Akuttelefon 1813

Hvordan kan fremtidens Akuttelefon 1813 se ud? Hvilke nye løsninger kan Akutberedskabet tage i brug for at sikre bedst mulig betjening af regionens borgere? Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i kvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet fokus på let og pragmatisk anvendelse for medarbejderne.

Oplevelsen af nærvær når du er alene

På Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, behandles akut og kritisk syge respiratorisk dårlige patienter: afdelingens patienter er ofte kronisk syge, med fx KOL eller lungekræft og lider af åndenød, som gør dem angste og utrygge.

Med fokus på den gode patientrejse

Både under indlæggelse og ambulant behandling møder personalet socialt udsatte patienter på medicinsk afdeling. De har ofte udfordringer med dårligt helbred, svagt netværk og flere livstilsrelaterede problemer, som de har svært ved selv at gøre noget ved. Det stiller derfor særlige krav til sygeplejepersonalet om at handle ud fra etiske overvejelser om, hvad det gode liv er for den konkrete patient.

Hygiejnisk nem blanding af væsker til plasmaferese på Afdeling for nyresygdomme

Sygeplejersker på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet peger på udfordringer med blanding af væsker til plasmaferese til dialysepatienter. Afdelingen ønsker hjælp til en løsning, som både er mere hygiejnisk, og som samtidigt er tidsbesparende for sygeplejerskerne.

Behov for nytænkning af booking- og kalendersystem på Afdeling for nyresygdomme

Sygeplejersker på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet oplever store udfordringer med deres booking- og kalendersystem. Dobbeltarbejde, forsinkelser og et uoverskueligt overblik på grund af kalendersystemet er ifølge sygeplejerskerne med til at påvirke deres workflow i en forkert retning. Afdelingen ønsker hjælp til forbedring af dette system for at højne effektiviteten, arbejdsgangene og patientsikkerheden.

Medicindosering i plastglas: Behov for løsninger, som kombinerer bæredygtighed og patientsikkerhed

Denne case er stillet af afdelingen Øre-, Næse- og Halskirurgi på Aarhus Universitetshospital. En række studerende har observeret arbejdsgangene på hoved- og halskirurgisk sengeafsnit og set et behov for en mere bæredygtig håndtering og administrering af medicin. Afsnittet ønsker et kreativt og innovativt forslag til, hvordan de kan håndtere og dosere patienternes medicin på korrekt vis og samtidigt være bæredygtige i deres brug af plast og andet materiale, der i udgangspunktet kan genbruges.

Optimering af de fysiske rammer i forhold til ressourcer

Denne case er stillet af Abdonimalcenter K, i Rigshospitalet. ​Medicinsk Sengeafsnit K3 varetager pleje og behandling af patienter med mave-, tarm- og leversygdomme. Casens problemstilling er en bekymring der er opstået, da centret flytter afdeling. På den fremtidige afdeling vil der kun være enestuer til patienterne.

Udvikling af brugerdefineret information til patienter med åreforkalkning i benene

Denne case er stillet af en rehabiliteringsgruppe i Karkirurgisk klinisk som består af kliniske sygeplejespecialister og sygeplejersker i sengeafsnit og ambulatorium som refererer til oversygeplejerske Margit Roed og overlæge Henrik Sillesen. Gruppen ønsker at igangsætte og afprøve indsatser i forhold til at forebygge forværring åreforkalkning i benene.

Organisering og design på Afdeling for Brystkirurgi

Denne case, stillet af Afdeling for Brystkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, søger løsninger der kan fastholde en arbejdsgang for sygeplejersker der passer både indlagte og ambulante på samme vagt, når afdelingens fysiske rammer forandres.

Indretning og design i forbindelse med flytning af Afdeling for Brystkirurgi til Gentofte

Afdelingen flytter på Gentofte Hospital primo 2022. To afsnit lægges sammen, hvilket betyder en større afdeling med flere patienter og medarbejdere. Det rejser spørgsmål om hvordan nyindretning af afdelingen i eksisterende rammer på Gentofte Hospital bedst sikrer anvendelighed og værdi for såvel personale som patienter og pårørende.
Load more