Samarbejde med studerende skaber værdi for sundhedssektoren

Nina Brocks innovationskonsulent i Region Hovedstaden

Det skaber værdi, når hospitalernes afdelinger samarbejder med studerende om at løse konkrete udfordringer. Det viser erfaringerne i Copenhagen Health Innovation og derfor er det også blevet nemmere at finde sundhedsprofessionelle, der vil åbne dørene for samarbejder. Erfaringen viser også, at det er essentielt at skabe de rigtige match mellem udfordringen, de studerendes kompetencer og læringsmål og det forventede output til afdelingen for at sikre, at både uddannelsesinstitutionen og sundhedssektoren får optimal værdi ud af samarbejdet.

Da partnerne i CHI begyndte arbejdet med at sætte sundhedsudfordringer i spil i undervisningen, krævede det meget opsøgende arbejde for CHIs innovationskonsulent i Region Hovedstaden, Nina Brocks, at finde de rette udfordringer, der kunne bringes i spil sammen med studerende. Det skyldtes især, at processen i høj grad var baseret på undervisernes efterspørgsel, så udfordringerne blev identificeret efter de rammer, som undervisningen foreskrev. Denne proces har vist sig at være både tidskrævende og svært at hægte op i praksis.

”Hvor opgaver nogle gange er nemmere at gå til, når de er afgrænsede, viste det sig, at jo mere specifikke kurserne er med fagvinkel og tema for semestre, jo sværere er det faktisk at finde et match, hvor begge sider fik værdi ud af samarbejdet,” fortæller Nina Brocks.

Værdien af samarbejde med studerende er blevet tydelig

Men særligt det sidste halve år er der sket en udvikling, hvor underviserne i højere grad tilpasser dele af kurset, så det også passer til udfordringen. Det har gjort samarbejdet mere ligeværdigt og skaber værdi for begge parter. Samtidig er afdelingerne selv begyndt at henvende sig med udfordringer.

”Efterhånden som vi har flere afdelinger, der har oplevet stor værdi af samarbejdet med studerende, så spredes interessen som ringe i vandet. Det er blevet tydeligt, at selvom det er tidskrævende at samarbejde med studerende, så kan de bidrage med et nyt perspektiv og en anden faglighed end de professionelle i klinikken normalt har til rådighed. De kan bidrage til hele projekter, så vel som dele indenfor eksempelvis analyse, udvikling eller implementering afhængig af deres faglighed og kursets læringsmål. Det gør det nemmere at identificere udfordringer, vi kan bringe i spil i forhold til relevante kurser fremadrettet,” siger Nina Brocks.

Hun understreger vigtigheden af at matche udfordringerne med de rette kurser og også afstemme forventningerne til output af samarbejdet, så det bliver tydeligt, hvilken værdi det giver for alle parter.

”Meget afhænger af den kontaktperson, der er i praksis og hvad vedkommende ser som værdifuldt. For nogle er det selve output, altså løsningsidéen, eller hvor færdigt det output er, der har værdi. Og for andre ligger værdien i selve processen og samarbejdet. Derfor ser vi, at det er uhyre vigtigt med en forventningsafstemning om bidraget, de studerende kan lave igennem samarbejdet,” siger Nina Brocks.

Samarbejde med studerende skal være naturlig del af hverdagen

Det går den rette vej, men Nina Brocks og de andre innovationskonsulenter hos CHIs partnere har stadig et stort fokus på at videreudvikle indsatsen, så endnu flere både fra sundhedssektoren og uddannelserne får lyst til at være med. For Nina Brocks er der især et potentiale i at starte indsatsen tidligere, så udfordringsgiver kan være med til at definere temaer på semestrene, og på den måde sikre større aktualitet ved bl.a. at arbejde med temaer, der peger ind i de strategiske satsninger i sundhedssektoren og aktuelle samfundsudfordringer.

”Vi skal derhen, hvor samarbejdet ikke ses som et ’add on’, men derimod som en naturlig del af hverdagen for klinikken. Hvis uddannelsesinstitutionerne så også arbejder for den agenda, at underviserne skal bruge nye og aktuelle udfordringer, så begynder vi at kunne rykke noget!” understreger Nina Brocks.

Netværk støtter op om samarbejdet

For at understøtte både undervisere og de sundhedsprofessionelle i at bruge sundhedsudfordringer i undervisningen har vi oprettet Netværket for Sundhedsprofessionelle og Undervisere (NSU). Her kan interesserede finde inspiration, sparring og netværk til samarbejdet.