• Vælg den rette form for samarbejde

  Når I indgår i et uddannelsessamarbejde med jeres projektcase, er det vigtigt at arbejdsformen tager hensyn til både jeres hverdag og kerneopgaven samt er et godt match mellem indhold og fagligheden på de studerendes kursus.

 • Vælg den rette form for samarbejde

  Når I indgår i et uddannelsessamarbejde med jeres projektcase, er det vigtigt at arbejdsformen tager hensyn til både jeres hverdag og kerneopgaven samt er et godt match mellem indhold og fagligheden på de studerendes kursus.

Når I indgår i et samarbejde med studerende, er det vigtigt at afstemme så I tager hensyn til både jeres hverdag og kerneopgaven samt og at der er et godt match mellem jeres udfordring og og de studerendes faglighed samt læringsmålet på de studerendes kursus.

Vores erfaring er, at det er ekstremt vigtigt, at I som sundhedsprofessionelle er helt åbne og realistiske om, hvor meget I har mulighed for at involvere jer i projektcasen – og at I får afklaret underviserens eventuelle behov for kontakt eller direkte samarbejde med jer undervejs i processen.

Find jeres samarbejdsform

Der er naturligvis mange måder, I kan skrue jeres samarbejde sammen på – afhængig af udfordringens karakter og de rammer, den er en del af.

Involveringsgraden kan også variere fra en til to enkelte nedslag med de studerende til et mere intensivt forløb.

I kan bruge oversigten nedenfor til at hjælpe med afklaring af, hvad det er for et setup der passer til jeres udfordring og muligheder:

Samarbejde med kurser – studerende
Nogle kurser tildeler cases til grupper af studerende, på andre vælger de studerende selv. Derfor er det vigtigt at afstemme om der er garanteret samarbejde, eller om der er risiko for ikke at komme i spil

  • En gruppe – fokuseret samarbejde
  • Flere grupper om samme udfordring – værdi både i den enkelte gruppes arbejde og i perspektiverne mellem løsningerne
  • Et helt kursus arbejder på udfordringen – mange vinkler på samme udfordring – eller til at åbne et mulighedsfelt op
  • Et speciale / bacheloropgave er centreret om udfordringen – længerevarende og mere fokuseret
  • Forskellige kurser arbejder samtidig eller i forlængelse af hinanden på udfordringen. – Det giver jer mulighed for at få belyst udfordringen fra flere fagvinkler

Investering af resurser og forløbssammensætning

Nogle kurser har et ønske til samarbejdsformatet og en forventning om en minimumsinteraktion med projektcasegiver. I skal gøre jer selv klart, hvad I har mulighed for, men det skal siges at men ”tjener på sin investering”.


Udsagn fra tidligere projektcasegivere

Nye perspektiver på problemstillingen

“Små detaljer, vi ikke selv ville have tænkt på samt, en hel anden måde at tænke på, end vi gør i vores hverdag som sundhedsfagligt personale.”

Ny viden i spil

“Det har været spændende at se de studerende arbejde med en løsningsmulighed, der er gennemført og matcher behov og funktionalitet. Jeg er begyndt at se på tingene med andre øjne, hvor jeg før ‘kun’ så på det ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.”

Inspiration til nye veje

“Vi har fået sat nogle processer i gang, fordi vi nu har nogle redskaber at gå videre med, som kan støtte os i de processer og lette vores arbejdspres.”

Opstart af samarbejde:
Aftale om opstartsformat og dato for start og slut mellem projektcasegiver og underviser

 • Skriftlig udformning af projektcase, beskrivelsen af jeres udfordring, udfyldes i CHIs projektcaseskabelon her, CHI loader den til CHIs hjemmeside og sender den til underviser i en mail der konnekter jer – herefter er I og underviseren dem der aftaler og kører det videre forløb med de studerende.
 • Oplæg: Den skriftlige projektcase kan suppleres med et oplæg på en undervisningsgang, hvor I præsenterer jeres udfordringsfelt.


Undervejs:
Dialogen under forløbet er mellem projektcasegiver de studerende. Nogen vælger enkelte nedslag og andre giver de studerende adgang i det daglige, det vigtige er at de studerende har adgang til viden omkring den udfordring de arbejder med.

Adgang til viden om udfordringen:

 • Q&A: Q&A session med de studerende i plenum / i grupper kan ligge i forlængelse af præsentationen af udfordringsfeltet – sessionen kan også ligge senere i forløbet
 • Video- og/eller lydoptagelse, der præsenterer udfordringen – særligt god hvis der skal indsigt i konkrete fysiske settings – kan være supplerende til oplæg, eller stå alene
 • Adgang til praksis/ Empiriindsamling: i perioden frem til kursets afslutning kan der ligge både feltbesøg, interviews eller workshops som de studerende afholder med dig og relevante kolleger. Format og hyppighed aftales med de studerende selv – afhængig af hvad det er for en vide de har behov for og I har mulighed for at give adgang til.
 • Adgang til data (undersøgelser, data fra systemer, henvisning til rapporter mv.)

 • Afrunding af samarbejde:

  Hvad er det I får fra de studerende ved afslutningen af jeres samarbejde? Det kan være forskelligt hvad kravet på et kursus er, så sørg for at aftale det med underviser og de studerende.

  • Skriftligt materiale ex.:
   • I kan aftale at modtage en rapport fra de studerende efter endt semester
   • I kan aftale at modtage en præsentation fra de studerendes oplæg/eksamen
  • Mundtlig tilbagemelding (fysisk eller online) ex.:
   • I kan aftale at inviteres med ud til det afsluttende præsentation / pitch som en del af undervisningen – her kan I have rolle som feedbackpanel/person
   • I kan invitere de studerende ud hos jer, hvor de studerende præsenterer og I kan have en dialog – isoleret eller i forlængelse af undervisningspræsentationen