Sundhedssektoren – en attraktiv arbejdsplads

Center for HR og Uddannelse

Center for HR og Uddannelse er en del af Danmarks største sundhedsorganisation med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.

Enheden for uddannelse

Vi uddanner og kompetenceudvikler studerende og medarbejdere i sundhedsvæsenet, så de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne, og vi arbejder for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til at løse sundhedsopgaver

Hovedopgaver

  • Formulere og implementere regionens retning på uddannelsesområdet sammen med hospitaler og virksomheder
  • Udvikle, planlægge, udbyde, koordinere og formidle uddannelse og kompetenceudvikling rettet mod både det præ- og det postgraduate niveau – i samarbejde med hospitaler/afdelinger, uddannelsesinstitutioner og primær sektor

Beskrivelse af udfordringen

Region Hovedstaden har som ambition, at patienter og borgere skal modtage behandling og pleje af højeste faglige standard. Det forudsætter, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løse opgaverne i sundhedsvæsenet – både nu og i fremtiden.

Sundhedsområdet står samtidig overfor en række udfordringer, hvor særligt udfordringerne med at kunne rekruttere tilstrækkeligt personale samt fastholde det nuværende personale presser sig på. Men området er også presset af behovet for helt nye kompetencer.

Men hvordan sikrer vi, at vi uddanner nok – og at de, vi uddanner, har de rette kompetencer?

Region Hovedstaden er en meget stor uddannelsesarbejdsplads. Hvert år meduddanner regionen flere end 10.000 studerende og elever, som er i klinikophold i op til halvdelen af deres uddannelsestid.

Faggruppe fordelingen af ansættelser i 2020 fremgår af nedenstående tabel.

På Region Hovedstadens hospitaler og psykiatri gennemføres hvert år ca 4300 kliniske praktikforløb for sygeplejestuderende. Forløbene har en varighed på mellem 4 og 20 uger afhængig af hvilket semester de studerende er på. 43% af uddannelsen foregår i klinisk praksis. Sygeplejestuderende er i praktik i såvel kommuner som på hospital og i psykiatri igennem deres uddannelse. Hvert semester dimitterer ca 400 nye sygeplejersker i hovedstadsregionen.

Der er 12.845 sygeplejersker, 7100 læger, 3.619 bioanalytikere, 3.049 sosu’er og 640 jordemødre  ansat i Region Hovedstaden. (Data er trukket januar 2022 fra regionens Digitale Dashboard med HR-tal om fastholdelse og rekruttering. Læger under uddannelse indgår i opgørelsen, mens eksternt finansierede forskere og timelønnede ikke indgår i opgørelsen).

Medianen for antal ansøgere pr. stillingsopslag til sygeplejerskestillinger er 2, til bioanalytikere 10, til læger 3, til jordemødre 1 og til sosu’er 4.

(Data er trukket januar 2022 fra regionens Digitale Dashboard med HR-tal om fastholdelse og rekruttering. Data dækker over perioden d. 21. juli 2021 – 21. januar 2022

*Median er den midterste værdi i en talrække. Vi bruger median i stedet for gennemsnit, fordi gennemsnittet kan være misvisende, hvis der er tal, der afviger væsentligt fra resten af tallene i datasættet. Fx er gennemsnittet 6 for antal ansøgere til lægestillinger. )

25% af alle sygeplejersker, 35% af alle bioanalytikere og sosu’er, 33% af alle jordemødre og 24% af alle læger forlader Region Hovedstaden inden for de første 12 måneder af deres ansættelse. (Data er trukket januar 2022 fra regionens Digitale Dashboard med HR-tal om fastholdelse og rekruttering. Tabellen omfatter personer, der er ansat fra og med d. 21. januar 2019 og til og med d. 20. januar 2020. I opgørelsen er der kun inkluderet personer, der tiltræder i regionen udefra og træder helt ud af  regionen).

Vi står her og nu med den udfordring, at der bliver flere ældre og færre til at tage sig af dem. Og allerede nu mangler der medarbejdere indenfor næsten alle faggrupper i sundhedssektoren. Derfor er det afgørende, at tilstrækkeligt mange vælger at uddanne sig til at løfte opgaverne på vores hospitaler i Region Hovedstaden.

  • Hvordan kan det meningsfulde arbejde i sundhedsvæsenet kommunikeres ud til kommende studerende/elever og nuværende og kommende medarbejdere?
    • (Hvordan) Påvirker medierne og hvad kan vi selv gøre for at få den rette og gode formidling frem?
    • Hvad motiverer til at søge ind på en velfærdsuddannelse?
    • Hvad er forventningen til et fremtidigt arbejdsliv?

Hvorfor er det vigtigt at få kigget på?

Region Hovedstaden står overfor en udfordring, der kun bliver større i de kommende år; at have personale nok til at behandle og tage sig af vores patienter og deres pårørende. Hvordan sikrer vi at have, hvad der skal til for at løfte fremtidens sundhedssektor?

Adgang til materiale og interessenter:

Eksisterende kommunikation til rekruttering og nyansatte

Partnere

Region Hovedstaden

Center for HR og Uddannels (CHRU)

Fakta

Region Hovedstaden er en meget stor uddannelsesarbejdsplads. Hvert år meduddanner regionen flere end 10.000 studerende og elever, som er i klinikophold i op til halvdelen af deres uddannelsestid.

Imidlertid står Region Hovedstaden overfor en udfordring, der kun bliver større i de kommende år; at have personale nok til at behandle og tage sig af vores patienter og deres pårørende. Hvordan sikrer vi at have, hvad der skal til for at løfte fremtidens sundhedssektor?

Output

Region Hovedstaden har som ambition, at patienter og borgere skal modtage behandling og pleje af højeste faglige standard. Det forudsætter, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løse opgaverne i sundhedsvæsenet – både nu og i fremtiden.

Sundhedsområdet står samtidig overfor en række udfordringer, hvor særligt udfordringerne med at kunne rekruttere tilstrækkeligt personale samt fastholde det nuværende personale presser sig på. Men området er også presset af behovet for helt nye kompetencer.