Sociologisk innovation

Kurset sigter på at give studerende erfaring med, hvordan man bevæger sig fra akademiske analyser til sociologisk informeret social innovation forstået som en målrettet social forandring eller løsning af et erkendt problem i en konkret social kontekst.

Kurset bygger videre på den kombination af analytiske og metodiske værktøjer, som den studerende har tilegnet sig igennem sin BA og KA, og anvender disse til at levere et konkret vidensprodukt, som har relevans i en veldefineret case kontekst.

De studerende vil arbejde med en konkret udfordring (case) i/eller fra en institution, organisation eller virksomhed. Denne udfordring skal være en konkret problemstilling, der ønskes adresseret. Der vil være en høj grad af valgfrihed i forhold til valg af problemstilling. Med case forstår vi et problem, som i dets udgangspunkt er defineret af en interessent, og hvor den viden, der skabes af den studerende igennem kurset, har en værdi for denne interessent. Værdien kan beskrives forskelligt, men kan være af både social, økonomisk eller anden karakter (fx demokratisk, miljømæssig eller kreativ karakter). Med interessent forstår vi i dette kursus en privat, offentlig, eller civil organisation/institution/NGO, som har en organisering med virke i det danske eller internationale samfund.

Kurset vil understøtte de studerendes praktiske håndtering af en identificeret problemstilling (case) igennem en opbygning, hvor der trinvis arbejdes med metodiske elementer og teknikker inden for innovation og social forandring, herunder problemanalyse, idéudvikling, pilottest og anden kvalitetssikring af løsningsforslag.

Kurset kombinerer herved kritiske sociologiske analyser med udvikling og implementering af social forandring i praksis. Kursussessionerner er derfor en kombination af forelæsninger, gæsteoplæg, workshop, case præsentationer og projekt-orienteret gruppearbejde. Studerende arbejder i grupper om at identificere et socialt problem, som de i samspil med relevante praksisaktører skal udvikle løsninger på.

Det forventes, at de studerende kombinerer udvalgte sociologiske perspektiver og praktiske interventions- og innovationsteknikker og perspektiver, som de er blevet præsenteret for på kurset. Eksamenen er en porteføljeopgave bestående af et antal mindre opgaver som afleveres løbende. Studerende forventes at anvende og operationalisere teorier og begreber fra pensum i organiseringen af en innovationsproces omkring en case efter eget valg. I den endelige aflevering forventes studerende at give en empirioplyst case-beskrivelse (vha. brugerdreven data og analyse), en empiri og teorioplyst analyse af casens innovationsudfordringer og en diskussion og præsentation af mulige forbedringsstrategier. Til disse formål forventes den studerende at beskrive og operationalisere nogle af fagets analytiske perspektiver (modeller, argumenter, analytiske rammer, begreber, teknikker) fra forskellige sociologiske og innovationsteoretiske dagsordener.

Partner

Sociologisk Institut

Københavns Universitet

Fakta

Kurset starter op 04.09.2023 og kører et helt semester

Output

Aftales med de studerende:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Prototype