Design af rum der kan reducere og forebygge delir(konfusion)

Denne case, stillet af Hjertecenteret, afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet søger nonfarmakologiske løsninger, der kan forebygge, reducere og behandle forekomsten af delir, eksempelvis gennem indretning af rum.

Som case-stiller, ønsker centret at igangsætte og afprøve indsatser i forhold til at opspore og understøtte behov for bl.a. sansestimuli hos indlagte patienter med risiko for udvikling af delir.

Baggrunden for udfordringen

Delir er en alvorlig og hyppigt forekommende konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre patienter. Udover kognitive forstyrrelser vil patienter med delir ofte udvise adfærdsforstyrrelser og psykoselignende symptomer.

Tilstanden overses ofte, hvilket kan medføre forlænget indlæggelsestid, funktionstab og øget brug af medicin samt – i yderste konsekvens – en akut og livstruende tilstand. Forekomsten skønnes at være mellem 10 og 50 % hos patienter under indlæggelse (SST, 2014).

I takt med at delir-tilstanden forværres, forringes patientens evne til at bearbejde sanseindtryk, hvilket kan påvirke dennes behandling, trivsel og helbredelse. Hvis patientens behov for sansestimuli ikke bliver opfyldt, kan det føre til ændret adfærd hos patienten som kompensation for sansemæssige udfordringer.

Det kan vise sig i form af manglende trivsel, og fx vrede, angst, selvstimulerende- eller selvskadende adfærd samt udadreagerende adfærd. En adfærd som også kan føre til faglige, arbejdsmiljømæssige og organisatoriske problemstillinger, som kan påvirke de sundhedsproffesionelles arbejde og trivsel.

Det stiller store krav til plejepersonalets kompetencer at forebygge og håndtere deliriøs adfærd. Erfaringer viser, at sansestimuli kan være med til at øge trivsel og tryghed for delir-ramte patienter og reducere uro, seponerende – og udadreagerende adfærd.

Udfordringen

Casestillerne søger løsninger der kan forebygge, reducere og behandle forekomsten af delir, først og fremmest gennem konkrete non farmakologiske indsatser, herunder gennem indretning af rum.

Man ønsker at igangsætte og afprøve nye indsatser til at forebygge og reducere udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd hos indlagte patienter bl.a. gennem tilpasning af fysiske rammer og sansestimuli. Gruppen ønsker et bud på hvordan de kan indrette særlige patientstuer baseret på konkret forskningsbaseret viden om hvordan rum kan påvirke velbefinde, og dermed forebygge delir. Det kan være faktorer som: lyd/musik, belysning, farver i rummet, udsigt til loftet,

Samarbejdets output

Forventningerne til projektet er, at opnå større indsigt og opsamle erfaringer med sansestimuli i klinisk praksis med henblik på at bidrage til det fremadrettede arbejde med at forebygge og reducere delir-tilstande blandt indlagte patienter. Arbejdsgruppen ønsker et konkret bud på indretning af det optimale rum.

Arbejdsgruppen har pt. prioriteret følgende relevante indsatsområder:

1. Risikovurdering/screening af patienter ved indlæggelse/inden operation

  • en gældende VIP med bl.a. screeningsværktøjer

2. Non-farmakologisk multikomponent intervention

  • hjælpemidler og velfærdsteknologier til eksempelvis tilpasninger af fysiske omgivelser og indretning med henblik på sansestimuli, forebyggelse af støj, angst, tørst mm.

3. Antal af patienter med delir igennem afdelingerne

  • kortlægning og registrering

4. Revision af den medicinske behandling• Viden og motivation om delir til sundhedspersonalet

  • praksisorienteret kompetenceudvikling for relevante medarbejdere og ledere, fx workshops, undervisningsforløb, seminarer, kurser, temadage.

5. Ledelsesansvar i forhold til indsatserne

  • gennemførelse af projektet herunder projektledelse, implementering, evaluering, honorering af relevante fagpersoner og konsulenter mm. Midler til udvikling og implementering af metoder, indretning/arbejdsgange og redskaber samt relevant materiale herunder fx formidling og layout af materiale.

6. Anæstesidybdes betydning for udvikling af delir

  • praksisorienteret kompetenceudvikling for relevante medarbejdere og ledere, fx workshops, undervisningsforløb, seminarer, kurser, temadage.

7. Finde den eller de rette samarbejdspartnere i psykiatrien

8. Udvikling af principper for forebyggelse/behandling af delir, som kan gøre det enkelt for personalet at gøre det rigtige.

  • Eventuelle kravspecifikationer til løsningen (fx forankring, budget, tidshorisont e.l.)

Projektet skal udmøntes i konkret praksis i Hjertecenteret, og der vil blive afsat midler af til at indrette det konkrete rum. Det er vigtigt at foretage evaluering af interventionerne:

• Iværksætte og gennemføre en erfaringsopsamling med henblik på at samle konkrete erfaringer, der kan give inspiration til, hvordan der kan arbejdes med tilpasning af sansestimuli i praksis fremadrettet.

• Iværksætte og gennemføre audits på baggrund af screeningsværktøjet.

Output

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Hjertecenteret, afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet

Fakta

Delir er en alvorlig og hyppigt forekommende konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre patienter. Udover kognitive forstyrrelser vil patienter med delir ofte udvise adfærdsforstyrrelser og psykoselignende symptomer.

Casestilleren (arbejdsgruppen) søger løsninger der kan forebygge, reducere og behandle forekomsten af delir, først og fremmest gennem konkrete non farmakologiske indsatser, herunder gennem indretning af rum.

Output

Arbejdsgruppens forventninger til projektet er, at opnå større indsigt og opsamle erfaringer med sansestimuli i klinisk praksis med henblik på at bidrage til det fremadrettede arbejde med at forebygge og reducere delir-tilstande blandt indlagte patienter. Arbejdsgruppen ønsker et konkret bud på indretning af det optimale rum