Genanvendelse af engangsudstyr

Vi anvender generelt store mængder engangsudstyr ifm. undersøgelser og operationer. Det resulterer i et stort ressourcespild med negative konsekvenser for miljøet. Vi er derfor interesserede i at få afdækket mulighederne for mere miljøvenlige løsninger med genanvendelse af medicinsk udstyr.

Det skal nævnes, at vores operationsafsnit (KOA) efter sommerferien starter et pilotprojekt med Johnson og Johnson (J&J) som er leverandør af flere typer engangsoperationsudstyr. J&J tilbyder en løsning, hvor operationsafsnittet sørger for den indledende grovsortering/klargøring (fx skal batterier fjernes og kontamineres udstyr skal frasorteres) og lægger det relevant brugt udstyr i en særskilt affaldsbeholder.

Herefter står J&J for finsortering, yderligere klargøring/rengøring af udstyr til genbrug og transport til genbrugsstation. Man forventer, at mellem 70-100 % af produkterne kan genanvendes, fx bliver plastik brugt i trafikkegler.

Via en app kan vi løbende se, hvor stor en CO2 besparelse, der er opnået med ordningen. Pt. er det kun produkter fra J&J, der er omfattet, da det er ’deres’ projekt. Abdominalcenter K vil være de første i Danmark til at afprøve løsningen. Det er vores håb, at projektet på længere sigt kan bidrage til etableringen af en samlet genbrugsløsning for operationsafsnittet, der omfatter engangsprodukter fra flere leverandører.

Projektet har styrket vores interesse i at få afdækket genanvendelsespotentialet i andre afsnit, hvor der også anvendes engangsudstyr. Der vil således i første omgang være tale om en afdækning af mulige indsatser (analyse og idékatalog), hvoraf nogle kan være enkle at implementere, mens andre kræver mere dybtgående analyser og flere ressourcer.

Partnere

Abdominalcenter K

Bispebjerg Hospital

Fakta

Abdominalcenter K udreder og behandler sygdomme i mavetarmsystemet og består af kirurgisk og medicinsk speciale med forskellige ambulatorier, undersøgelsesafsnit, operationsafsnit, sengeafsnit, modtageafsnit og et selvstændigt forskningsafsnit.

Problemet med engangsudstyr er især synligt for vores medarbejdere, som ikke har det godt med, at der smides så meget udstyr ud.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Analyse
  • Idékatalog