Fødeområdet – en livgivende arbejdsplads

Hjælp os med at fødeområdet i regionen bliver et livgivende sted at arbejde – vi vil så gerne have, at vores jordemødre bliver lidt længere!

Center for HR og Uddannelse

En del af Danmarks største sundhedsorganisation

Center for HR og Uddannelse er en del af Danmarks største sundhedsorganisation, Region Hovedstaden, med 44.000 ansatte, hvor ca. 70 pct. er sundhedspersonale fordelt på syv hospitaler. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.

I Enhed for uddannelse uddanner og kompetenceudvikler vi både studerende og medarbejdere i sundhedsvæsenet, så de er rustede til at løse fremtidens opgaver til gavn for borgerne. Derudover arbejder vi for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til at løse de mange sundhedsopgaver.

Hovedopgaver er at:

  • formulere og implementere regionens retning på uddannelsesområdet sammen med hospitaler og virksomheder
  • udvikle, planlægge, udbyde, koordinere og formidle uddannelse og kompetenceudvikling rettet mod både det præ- og det postgraduate niveau – i samarbejde med hospitaler/afdelinger, uddannelsesinstitutioner og primær sektor.

Udfordringen

Sundhedsområdet står samtidig overfor en række udfordringer, hvor særligt det at rekruttere tilstrækkeligt personale og fastholde det nuværende personale kræver særlig opmærksomhed – også retorisk. Allerede nu mangler der medarbejdere indenfor næsten alle faggrupper i sundhedssektoren. Et fagområde, hvor udfordringen ikke er til at komme udenom, er fødeområdet. Det viser en hurtig googlesøgning tydeligt: Fødegange mangler akut jordemødre: “Vi er max pressede” – er bare én overskrift.

Uddannelsen til jordemoder foregår på Københavns Professionshøjskole, og halvdelen af uddannelsen er praktikforløb på kliniske afdelinger relateret til graviditet, fødsel og barsel på regionens hospitaler. Alene det første år er halvdelen af tiden ude på fødegangene.

Der er god søgning til uddannelsen, så det er ikke der udfordringen ligger. De to hovedudfordringer, vi står med, er dels at få tiltrukket og ansat jordemødre og dels at fastholde færdiguddannede jordemødre i et karriereforløb i regionen frem for at søge over i den private sektor.

Et af de initiativer, Region Hovedstaden har søsat, og som fortsat er under udvikling, er et graduateprogram for nyuddannede jordemødre. Formålet med programmet er at give området et fælles fagligt løft og at skabe attraktive stillinger og dermed bedre vilkår for at rekruttere og fastholde de nyuddannede jordemødre. Her vil vi gerne have jer om bord!

Så vi spørger jer:

  • Hvordan kan Graduateprogrammet i højere grad tale til dem, der er programmets målgruppe? Her kan det bl.a. være relevant at se på, hvad der motiverer jordemødre til at søge ansættelse i regionen.
  • Hvordan kan vi hjælpe fødeafdelingerne med at lave stillingsopslag, der i højere grad appellerer til potentielle ansøgere og som kommunikerer det meningsfulde arbejde som jordemoder?
  • Hvordan kan vi synliggøre de gode tiltag eller andet godt i afdelingerne – med nyuddannede og andre jordemødre som målgruppe – så vi får en retvisende, relevant formidling frem/modfortællinger til mediernes forholdsvis ensidige fokus på konflikter og urimelige arbejdsvilkår?
  • Hvad kan vi som region gøre for, at flere jordemødre har lyst til at have en karriere i regionen?

Men! I skal naturligvis prioritere og fokusere på det område, I med jeres faglighed finder mest frugtbart inden for projektforløbets ramme. Vi ser derfor frem til den indledende dialog med jer om hvor jeres faglige interesse bliver vakt!

Som output fra samarbejdet med jer håber vi på en præsentation af jeres undersøgelse eller analyse af det udvalgte område og et konkret bud på et løsningsforslag til os, f.eks. i form af et idékatalog, en prototype eller andet.

Baggrundsmateriale I kan have glæde af at se på:

  • Der er forskelligt materiale, der er relevant afhængig af hvilken vinkel I vælger, så det vil være til rådighed, når vi indleder samarbejdet.

Se desuden boksen nedenfor om Graduateprogrammet

Partnere

Region Hovedstaden

Center for HR og Uddannels (CHRU)

Fakta

Sundhedsområdet står samtidig overfor en række udfordringer, hvor særligt det at rekruttere tilstrækkeligt personale og fastholde det nuværende personale kræver særlig opmærksomhed – også retorisk. Allerede nu mangler der medarbejdere indenfor næsten alle faggrupper i sundhedssektoren. Et fagområde, hvor udfordringen ikke er til at komme udenom, er fødeområdet. Det viser en hurtig googlesøgning tydeligt: Fødegange mangler akut jordemødre: “Vi er max pressede” – er bare én overskrift.

Output

Som output fra samarbejdet håber case-holder på en præsentation af jeres undersøgelse eller analyse af det udvalgte område og et konkret bud på et løsningsforslag til os, f.eks. i form af et idékatalog, en prototype eller andet.

Graduateprogram for nyuddannede jordemødre i Region Hovedstaden

Formål

Regionsrådet besluttede den 1. februar 2022 at igangsætte et nyt 2-årigt gra-duateprogram for alle nyuddannede jordemødre, som ansættes i regionen. Graduateprogrammet er en af regionens indsatser på fødeområdet.

Formålet med programmet er at give området et fælles fagligt løft og at skabe attraktive stillinger og dermed bedre vilkår for at rekruttere og fastholde de nyuddannede jordemødre.

Tryg start og fællesskab

Selvom man som nyuddannet jordemoder har fuld autorisation til selvstændigt virke, så kan overgangen fra at være studerende til at arbejde som jordemo-der være svær, ikke mindst på grund af arbejdets intense karakter. Med graduateprogrammet ønsker Region Hovedstaden at gøre denne overgang nemmere og hjælpe med at give de nyuddannede en tryg start på arbejdslivet.

De nyuddannede kommer fra et godt fællesskab på uddannelsen. Det er ønsket, at man også som ansat jordemoder oplever sig som en del af et fællesskab både på det enkelte fødested og på tværs af regionens fødesteder. Det håber regionen, at graduateprogrammet kan bidrage til.

Program

Det endelige program ligger ikke fast på nuværende tidspunkt, men hovedelementerne er på plads:

  • Den første del af programmet læner sig op ad de gode introprogrammer, som fødestederne allerede arbejder med. Her vil vi skabe gode muligheder på alle fødestederne for mentorordning og supervision.
  • Derudover vil der være et obligatorisk uddannelsesforløb på tværs af hospitalerne. Det præcise indhold og omfang er ikke endeligt fastlagt endnu. Vi regner med, at uddannelsesdagene samlet vil have et omfang af 14-16 dage fordelt hen over to år.
  • Det vil være muligt at deltage i selvvalgte aktiviteter

Graduateprogrammet bliver færdigudviklet i løbet af foråret 2022 i samarbejde med fødestederne og andre vigtige interessenter på jordemoderområdet.

Det øvrige personale

Det er vigtigt for Region Hovedstaden, at det dygtige personale, som allerede er ansat på fødestederne, også får adgang til attraktive udviklingsmuligheder. Derfor vil nogle af uddannelsestilbuddene i graduateprogrammet så vidt muligt gøres mere bredt tilgængelige for regionens jordemødre. Denne proces vil blive udfoldet sideløbende med udviklingen af graduateprogrammet. Fakta om Region Hovedstadens graduateprogram for jordemødre

• Graduateprogrammet etableres som led i regionens indsatser på fødeområdet. og finansieres fra den pulje, som regionsrådet har afsat til fødeområdet i regionens budget for 2022.

• Graduateprogrammet træder i kraft i en første version den 1. februar 2022 for de jordemødre, der netop er dimitteret og er nyansat på et af Region Hovedstadens hospitaler.

• Uddannelsesaktiviteterne tilbydes også til dimittender fra 2021, hvor det er relevant.

• I foråret 2022 vil aktiviteterne tage afsæt i fødestedernes intro-programmer og samtidig vil der blive udviklet et nyt, fælles uddannelsesforløb.

• Det forventes, at der vil være to årlige holdopstart med op til 40 nyuddannede på hvert hold.

• Ansættelsesvilkårene for de nyuddannede jordemødre er der ikke ændret ved. Jordemødrene ansættes fortsat af og på et hospital.