Digital Ø – muligheder og udfordringer

Med Digital Ø sættes der strøm til digitaliseringsmusklen på Bornholm. Målet er at udnytte det store potentiale, der findes i en øget digitalisering af sundhedsvæsenet. Bornholms Hospital er udpeget som et digitalt udviklingsmiljø i Region Hovedstaden. Initiativerne herfra vil komme patienterne til gode og bringe det bornholmske sundhedsvæsen ind i en ny tid.

Projekt Digital Ø bliver en pioner og katalysator for løsninger, der kan adopteres på regionens øvrige hospitaler. Sundhedsvæsenet vil i de kommende år blive mødt af nye demografi ske udfordringer med flere ældre og en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og multisygdomme, der tilsammen er forbundet med store årlige merudgifter i det regionale sundhedsvæsen.

Udfordringen

Aktuelt ses såvel nationalt som regionalt et øget fokus på udvikling, understøttelse samt udbredelse af mere behandling i eller tættere på borgerens hjem. (hjemmebehandling). Hensigten er at styrke patientens oplevelse af fleksibilitet, sammenhæng og nærhed i behandlingen samtidig med, at medarbejderne oplever, at de daglige arbejdsgange er hensigtsmæssige. Hjemmebehandling kan her dække over hele forløbet fra tidlig diagnostik, monitorering, forebyggelse, behandling og rehabilitering regionalt og på tværs af sektorer.

Der igangsættes mange indsatser og projekter med hjemmebehandling, som udspringer af en efterspørgsel fra hospitalsafdelinger ift. at understøtte klinisk praksis. Derudover ses der også en stigende efterspørgsel fra regionale/nationale initiativer, herunder strategier og økonomiaftaler.
Digital Ø er et sådant strategisk initiativ der udspringer af budgetaftalen for 2020 og frem til 2024.

Den øgede anvendelse af og fokus på hjemmebehandling i regionen generelt peger derfor på et behov for afprøvning af nye patientforløb og nye teknologier, samt understøttelse af, at disse forløb kan forankres i den kliniske praksis og i patienternes hverdage.

Men er patienterne klar til denne digitale transformation og er de sundhedsprofessionelle klar til at løfte denne forandring i klinisk praksis?

Det handler om “Esther”

Digital Ø bidrager til at skabe lige sundhed for alle. Vi vil ved hjælp af digitale løsninger på tværs af geografi og sektorer møde Esther der, hvor hun er, med de mest relevante tilbud og vi vil sikre, at hun i højere grad bliver aktivt involveret i egen behandling. Længerevarende behandlinger og monitoreringer kommer til at foregå i patientens eget hjem eller på det nærmeste hospital. Dermed reducerer vi antallet af hospitalsindlæggelser og patientrejser.

Digitalisering giver nye muligheder for at gentænke sundhedsvæsenets organisering og styrker koblingen mellem sundhedsvæsenets aktører. Vores ambition for Digital Ø er, at det skal være nemmere at være Esther. Patient og borger skal opleve at være i centrum. Som aktører skal vi sammen tage udgangspunkt i patientens behov og inkludere Esther, der også har indflydelse på egen behandling. Digital Ø skal være en katalysator for en digital modning af sundhedsvæsenet og løfte niveauet i anvendelsen af de eksisterende digitale løsninger.

Partnere

Region Hovedstaden

Videncenter for Telesundhed

Fakta

Den øgede anvendelse af og fokus på hjemmebehandling i regionen generelt peger på et behov for afprøvning af nye patientforløb og nye teknologier, samt understøttelse af, at disse forløb kan forankres i den kliniske praksis og i patienternes hverdage.

Men er patienterne klar til denne digitale transformation og er de sundhedsprofessionelle klar til at løfte denne forandring i klinisk praksis?

Output

Overlevering af et løsnignsforslag kan f.eks. ske i form af:

  • Rapport
  • Mundtlig præsentation
  • Analyse
  • Idékatalog