Bæredygtig kirurgi

Vores udfordring er, at kirurgi ikke er særlig miljøvenlig. Pga. de store krav til hygiejne og sterilitet anvendes meget engangsudstyr og emballage. Derfor producerer vi meget affald, der er vanskelig at sortere og genbruge. Noget af det er risikoaffald og medicinrester, der skal håndteres specielt, andet er blandingsprodukter, der er vanskeligt at sortere.

Vi vil gerne være mere bæredygtige ved at reducere, sortere og genbruge så meget affald som muligt, men det kan være svært i en travl hverdag.

Der er forskellige barrierer for optimal sortering af affald, som bunder i bl.a. manglende viden, uhensigtsmæssige arbejdsgange, manglende motivation eller fysiske/ praktiske barrierer og dårligt design. Vi møder udfordringen især på operationsstuen, hvor der er meget emballage der skal pakkes ud og sorteres.

Sundhedsvæsenet står for ca. 6% af den globale CO2 belastning, meget af det skyldes uhensigtsmæssig indkøb af varer. Ved at reducere antallet af engangsartikler, være bedre til at genbruge tror vi på, at man kan bidrage til at reducere klimaaftryk og øge bæredygtighed for sundhedsvæsenet.

Partnere

Dagkirurgisk affdeling

Hvidvore Hospital

Fakta

De store krav til hygiejne og sterilitet anvendes meget engangsudstyr og emballage. Derfor producerer vi meget affald, der er vanskelig at sortere og genbruge. Noget af det er risikoaffald og medicinrester, der skal håndteres specielt, andet er blandingsprodukter, der er vanskeligt at sortere.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Idékatalog
  • Analyse