Partnere

Afdeling for Medicinske sygdomme

Herlev Gentofte Hospital

Kontakt

Maria Dahl Glæsner

Klinisk underviser og sygeplejerske
Mail:

Fakta

Både under indlæggelse og ambulant behandling møder personalet socialt udsatte patienter på medicinsk afdeling. De har ofte udfordringer med dårligt helbred, svagt netværk og flere livstilsrelaterede problemer, som de har svært ved selv at gøre noget ved. Mange af disse patienter har negative oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet, som kan gøre etableringen af tillid vanskeligt. Det stiller derfor særlige krav til sygeplejepersonalet om at handle ud fra etiske overvejelser om, hvad det gode liv er for den konkrete patient.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter. Dette kan eksempelvis ske i form af: rapporter, idékatalog, prototyper, videomateriale mv.

Med fokus på den gode patientrejse

Denne case er stillet af Afdeling for Medicinske Sygdomme i Herlev Gentofte Hospital

Både under indlæggelse og ambulant behandling møder personalet socialt udsatte patienter på medicinsk afdeling. De har ofte udfordringer med dårligt helbred, svagt netværk og flere livstilsrelaterede problemer, som de har svært ved selv at gøre noget ved. Mange af disse patienter har negative oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet, som kan gøre etableringen af tillid vanskeligt. Det stiller derfor særlige krav til sygeplejepersonalet om at handle ud fra etiske overvejelser om, hvad det gode liv er for den konkrete patient.

Baggrunden for udfordringen

I afdeling for medicinske sygdomme er 8 sengeafsnit i alt, som er fordelt med 4 afsnit på hver matrikel. Sengeafsnittene på både Herlev matriklen og Gentofte matriklen omfatter: afsnit for hormon og stofskiftesygdomme, afsnit for ældresygdomme, afsnit for infektionssygdomme og afsnit for lungesygdomme. Derudover er der en bred palet af ambulatorier tilknyttet afdelingen.

Medicinske patienter afspejler en stor gruppe af patienter med forskellige diagnoser. Mange medicinske patienter er ældre med en eller flere kroniske sygdomme, som medfører tab af funktioner, samt behov for hjælp til flere grundlæggende behov. Omdrejningspunktet for sygepleje er derfor at patienterne bevarer højest mulig grad af funktionsevne og et for dem værdigt liv.

Hos de ambulante, kronisk syge patienter er det en vigtig del af sygeplejen at sikre patienter og pårørende de nødvendige forudsætninger (såsom viden, kompetencer og motivation) til at kunne håndtere sygdommen i hverdagslivet og tage medansvar for forebyggelse og behandling.

Kompleksiteten i patienternes situation medfører, at der er behov for et tæt og tværfagligt samarbejde, og her er det vigtigt, at sygeplejepersonalet med sin unikke viden bidrager til en samlet koordineret indsats ud fra patientens perspektiv og grundlæggende behov.

Den medicinske patient har ofte brug for tilbud i flere sektorer, og bliver oftere end andre patientgrupper genindlagt. Det tværsektorielle samarbejde etableres derfor tidligst muligt under indlæggelsen eller i den ambulante kontakt. Her bidrager sygeplejen til et sammenhængende patientforløb ved at koordinere på tværs af sektorgrænser i forbindelse med indlæggelse, udskrivelse, genoptræning og rehabilitering.

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialsygeplejerske og læger arbejder ud fra det fælles mål at give patienterne et sammenhængende pleje- og behandlingsforløb.

Udfordringen i punktform
  • Hvordan kan man skabe visuelle og/eller fysiske værktøjer, der fordrer og motiverer til øget tværprofessionelt samarbejde?
  • For systemet/arbejdsgangene: Hvordan skabes et mere sammenhængende forløb for den multisyge, hvor alle de involverede specialer og faggrupper spiller bedst muligt sammen?
Samarbejdet med jeres kursister

Undervejs i jeres kursusforløb, vil de studerende kunne besøge praksis som feltarbejde, efter aftale med case-holder og CHIs Innovationskonsulenter. Desuden er der mulighed for løbende kontakt mellem jeres kursister og caseholder, under arbejdet med casen. Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter. Dette kan eksempelvis ske i form af: rapporter, idékatalog, prototyper, videomateriale mv.