Projektcases

En projektcase er en fremstilling af et problemfelt fra sundhedssektoren, som studerende inviteres til at arbejde med og udvikle løsninger til. Formålet med en projektcase er, at studerende selv kan vælge den vinkel på det problemfelt, der beskrives i projektcasen. Bag en projektcase står der fagpersoner fra sundhedssektoren, som i samarbejde med studerende gerne vil udvikle fremtidens sundhedssektor.

Indretning af træningsafsnit for uddannelsessøgende i sundhedsprofessionsuddannelser og sosu-udddannelsen

Den case, stillet af Sektion for grunduddannelse- og uddannelsesudvikling i Region Hovedstaden søger forslag til indretning af en konkret sengeafdeling, der skal fungere som træningsafsnit for uddannelsessøgende i sundhedsprofessionsuddannelser og Sosu-uddannelsen.

SpilleRiget – Digitalt Spilunivers til indlagte børn og unge

Den case er stillet af SpilleRiget, et udviklingsprojekt i BørneRiget. Projektet vil skabe et samlet sted hvor børn, unge og familien, både patienter og pårørende, kan finde digital leg og aktivitet under hospitalsopholdet. Opgaven bliver at sætte sig grundigt ind i hvordan det er at være barn og ung på hospitalet, for at identificere de største behov for forandring, hvor SpilleRiget kan bidrage. Hertil ønsker vi os et idékatalog med mulige løsninger på de udvalgte behov.

Nonfarmakologisk forebyggelse af delir gennem design af rum

Den case, stillet af en tværfaglig arbejdsgruppe fra Rigshospitalets Hjertecenter, søger nonfarmakologiske løsninger, der kan forebygge, reducere og behandle forekomsten af delir, eksempelvis gennem indretning af rum. Arbejdsgruppen består af overlæger, afdelingslæger, ledende og kliniske sygeplejespecialister på tværs af fem afdelinger i Hjertecentret, Rigshospitalet. Som case-stiller, ønsker gruppen at igangsætte og afprøve indsatser i forhold til at opspore og understøtte behov for bl.a. sansestimuli hos indlagte patienter med risiko for udvikling af delir.

Information og beslutningsstøtte til patienter med senfølger efter kræftbehandling i tarmen

En stor gruppe patienter har senfølger efter operation for kræft, selvom de ikke længere har deres kræftsygdom. Disse patienter modtager i dag ofte ingen behandling eller hjælp til deres senfølger, som giver dem en betydelig nedsat livskvalitet.
Denne case stillet af Afdeling for Mave Tarm og Leversygdomme på Herlev Gentofte Hospital, søger skalerbare digitale løsninger på denne problemstilling – løsninger som jeres kursister kan være med til skabe gennem case-arbejdet.

Lige adgang til kompetenceudvikling i Region Hovedstaden

Hvilken rolle spiller Region Hovedstadens geografi i muligheden for at udvikle særlige kompetencer på tværs af regionen? Bornholms Hospital søger case-tagere til deres case om kompetenceudviklende aktiviteter og adgangen dertil. Denne case, stillet af Bornholms Hospital, handler om muligheden for at udelade geografi som en faktor i kompetenceudviklende aktiviteter. Bornholms Hospital ønsker lige adgang til kompetenceudviklende kurser og efter- og videreuddannelse, uden nødvendigvis at skulle rejse til Hovedstaden.

COVID-19: Mænds sundhed og risikoadfærd

Danske og internationale undersøgelser peger på, at unge mænd oftere forlader et hjem, der burde være i karantæne. De er mindre tilbøjelige til at bære mundbind, og de går i højere grad til sammenkomster/fester med flere deltagere end anbefalet af myndighederne end kvinder gør. Danske tal peger på, at mænd generelt har større smittehyppighed end kvinder. Dermed er mænd større smittespredere og bliver selv hyppigere syge med COVID-19.

Kommunikation til medarbejdere

Under Covid-19 kom der næsten dagligt udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen omkring regler / retningslinjer som skulle følges. Ændringerne var nogen gange en 180 graders vending i forhold til de gældende regler / retningslinjer.

COVID-19: Socialt udsatte

Denne projektcase sætter fokus på, hvordan corona har ramt socialt udsatte, og hvad det kræver af nye innovative løsninger. For kan du holde afstand, når du er på stoffer? Hvordan giver du et prøvesvar til en hjemløs? Og kan du få vaccinen uden et cpr-nummer?

COVID-19: Behandling, rettigheder og omsorg på det psykiatriske område

Under corona-krisen er der opstået flere udfordringer i forbindelse med behandlingen af borgere og patienter i psykiatrien:
Det har været vanskeligt at følge retningslinjerne ang. udgang for indlagte borgere på psykiatriske afsnit, både fordi deres mentale velvære har været afhængigt af mulighed for udgang.

Når der opstår risiko for smitte med COVID-19 på arbejdspladsen

Denne case omhandler COVID-19 og forholdet til reglerne om arbejdsskader, herunder reglerne for, hvorvidt en virus kan anerkendes som en arbejdsskade.

Intensivt Terapiafsnit på Bispebjerg: Ændrede arbejdsgange under og efter en pandemi

Hvordan sikrer man, at de gode vaner, der blev grundlagt under pandemien, fortsætter? Hvad har virket godt under COVID-19? Og hvad der bør forandres som resultat af de erfaringer, afdelingen har gjort sig?

Vagtplanlægning

Når der skal dækkes vagter på fødegangen på Hvidovre Hospital, bliver der i øjeblikket brugt facebook grupper og google sheets. Det er indtil videre den bedste løsning, da vagterne skal dækkes, og der ikke findes et bedre alternativ.

SP-undervisning uden SP

På grund af Sundhedsplatformens rigide juridiske rammer, er det ikke muligt at undervise sundhedsfaglige studerende i korrekt brug af dokumentationsprogrammet inden de starter i klinisk uddannelse, og undervisningen tager derfor unødig mange ressourcer i klinikken.

Hjælpemidler til løft i hjemmeplejen

Det er en udfordring i hjemmeplejen at de nuværende hjælpemidler, der bruges til løft af ben, ikke er gode nok. Problematikkerne ved hjælpemidlerne er, at de er for høje, hvilket gør dem besværlige at anvende ved løft, der er under 40 cm.