skip to Main Content

Brugerinddragelse på Bornholms Hospital

Charlotte Westh til CHI Morgen

Den 30. marts afholdte vi CHI Morgen, hvor to eksperter og en bruger delte deres viden og erfaringer med at involvere personale, brugere, patienter og pårørende i udviklingen af Bornholms Hospital. Hvis du gik glip af morgenmødet kan du alligevel blive klogere på deres erfaringer og refleksioner i denne sammenfatning:

Til denne CHI Morgen havde vi besøg af:

  • Charlotte Westh, programleder på Udviklingshospital Bornholm
  • Azadeh Grønbæk Afsar, specialkonsulent i Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
  • En patient fra Bornholms Hospital, der ønsker at være anonym.

Se slides fra deres præsentation her.

Bornholm som testmiljø

I 2016 blev Bornholms Hospital sat fri – fri for taksstyring hvor det fx er antallet af gennemførte operationer, der afgør hospitalets økonomiske råderum. Som et toårigt forsøg er Bornholm nu et Udviklingshospital med frie rammer til at afprøve nye metoder og arbejdsgange med fokus på at gøre det, der skaber mest mulig værdi for patienterne.

Her giver Bornholms størrelse en fordel. Med et hospital, en kommune og 29 praktiserende læger er øen lille men repræsentativ, og det giver gode muligheder for at afprøve ny metoder til at styrke det tværsektorielle samarbejde.

Derudover er Bornholm ret repræsentativ i forhold til de store sundhedsudfordringer, som alle regioner og kommuner kæmper med: Flere danskerne får kroniske sygdomme men lever samtidig længere, så de koster sundhedssystemet mere og mere. Og bornholmerne ligger på en kedelig plads helt i front her, fortalte Charlotte Westh, der gav den overordnede intro til Udviklingshospitalet og projekterne.

Starter i det små

Udviklingshospital Bornholm har kastet sig ud i 8 delprojekter, som på forskellige fronter skal øge værdien for patienterne. Tilgangen er, at ideer skaleres, så de testes af på fx en patient først, inden de tilpasses og skaleres op til at involvere flere patienter. Indsatsen fokuseres der, hvor der er flest udgifter, dvs. især på ældreområdet og på de kronisk syge.

Publikum til CHI Morgen

Brugerinvolvering fra starten

Hele brugerinvolveringsprocessen er designet med hjælp fra Azadeh Grønbæk Afsar fra Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. De første ideer til delprojekterne kom efter en indledende kick-off sidste år, hvor relevante aktører, borgere, medarbejdere og politiske aktører deltog. Derudover har temadage og en lavpraktisk postkasse i personalekantinen været med til at afdække idéer og behov i opstarten.

De mange input skal inddrages

Alle projekter har desuden løbende brugerinvolvering blandt andet ved at patienter indgår som aktive projektdeltagere og dermed kan give input til projekterne. “Som patient er jeg overordnet glad for den involvering, der foregår. Det gør at vi føler os hørt som brugere og har fået mulighed for at bidrage med idéer og input. Men jeg har nok skulle vænne mig til, at tempoet ikke er så hurtigt. Her mangler jeg lidt hurtigere beslutninger for at vi kan komme videre med de mange idéer,” siger patientrepræsentanten med et smil til Charlotte og Azadeh.

Brugerinvolveringen foregår også gennem workshops, feedback-møder, borgermøder, interviews og brugerundersøgelser og -evalueringer, så data er der nok af.

”Vi får rigtig mange input. Det betyder også, at vi har stor agilitet i processen. Lige så snart noget dukker op, kan vi dykke ned i det og se hvad siger det andet data, eller supplere med flere metoder, der kan afdække det. Udfordringen ligger i hvordan vi får det ordentligt omsat,” fortæller Azadeh Grønbæk Afsar.

Hun har derfor et stort fokus på, at støtte projektlederne i deres arbejde, så de får indhentet input, som er relevant og værdifuldt for projekterne – og at sikre, at brugernes feedback bliver brugt i det videre arbejde.

Brugerinddragelse giver værdi

Der er ingen tvivl om at det er udfordrende for både brugere og personale at inddrage og blive inddraget. Brugerne skal eksempelvis pludselig tage stilling til ting de ikke normalt har nogen indflydelse på, og personalet kan være udfordret af at patienterne pludselig skal helt med ind i maskinrummet.

Selvom det er udfordrende at få inddraget brugerne oplever Azadeh, at hospitalet er langt allerede. “Der er brugere i alle projektgrupperne og det giver værdi.” For eksempel har involveringen afsløret en række helt lavpraktiske forbedringer man nemt kunne implementere, og de får input, der sætter godt gang i overvejelserne om de løsninger, der arbejdes på. Derudover er involveringen med til at ændre synet på patienter og det skaber en anden form for motivation men også skepsis hos medarbejderne. For det er ikke til at forudse, hvilken værdi det vil give, når man begynder at ændre måden, man plejer at gøre tingene på.

Erfaringer skal deles

Alle de erfaringer som Udviklingshospital Bornholm nu og det kommende år gør sig, skal ikke bare leve på Bornholm. Erfaringerne skal samles sammen og præsenteres for de andre hospitaler i Region Hovedstaden. ”Vi får allerede interesse fra andre hospitaler. Vi vil meget gerne dele vores erfaringer og evalueringer, så vi sikrer, at de gode løsninger også får liv andre steder,” siger Charlotte Westh.

Læs også

Bornholms Hospital har selv lavet en historie om deltagelsen ved CHI Morgen med flere eksempler på deres erfaringer. Her udtaler Charlotte Westh blandt andet:

”Det var interessant at præsentere vores arbejde for en gruppe meget engagerede fagfolk. De stillede mange gode spørgsmål, blandt andet var der stor interesse for vores tværsektorielle samarbejde. Ikke mindst de erfaringer, vi gør os med videokonferencerne ved indlægges og udskrivelse, glæder de sig til at følge. Og det er selvfølgelig dejligt at opleve, at arbejdet her på Bornholm sætter spor hos partnerne i CHI.”

Læs historien her.

Den Europæiske Socialfond